PROGRAMUNK – PEDAGÓGIAI MUNKÁNK

Programunk „Tevékenységeken alapuló komplex képességfejlesztő program” , mely a Tevékenységközpontú program adaptációja, intézményünk helyi sajátosságaira formálva. Óvodánk 2003- óta befogadja és jó eredményeket felmutatni tudó nevelője az autista gyerekeknek is, akik nevelését, fejlesztését egyedül a városban, részleges integráció formájában látja el.

Célunk:

Olyan pedagógiai rendszer működtetése, mely az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően kooperációra és kommunikációra képes gyerek nevelésére törekszik úgy, hogy tevékenységeken keresztül, élethelyzetekben történő fejlesztéssel megalapozza az életre, társadalmi gyakorlatra való felkészítést, erősítse a gyerek egyéni sajátosságaihoz igazodó egészséges fejlődését.

Legfontosabb feladatunk:

A gyerekek boldog, önfeledt gyermekkorának biztosítása személyiségük folyamatos fejlesztésével, szükségleteik maximális kielégítésével.

Legalapvetőbb értékünknek tartjuk:

A gyerekszeretetet, a gyerek feltétel nélküli tiszteletét, elfogadását legyen az ép vagy átlagtól eltérő, sajátos nevelési igényű, viselkedésében különbözőséget mutató. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinkben is kialakuljon az egymás iránti tolerancia, ezért integrálással folyamatosan lehetőségeket biztosítunk egymás megismerésére, elfogadására.

Alapelveink:

 • A gyermeki jogok tiszteletben tartása, szükségleteik kielégítése.
 • Egyéni és közösségi szinten is egymás tisztelete, szeretete, a különbözőség elfogadása.
 • A játék a gyerek elsődleges, kiemelt, semmi mással nem pótolható alaptevékenysége.
 • Rugalmasság, évszaknak megfelelő napirend, esztétikus és biztonságos környezet alakítása.
 • Esélyegyenlőség biztosítása:- hátrányokkal küzdő gyerekek differenciált segítése.
 • Hatékony partnerközpontú működés.

Intézményünkben kompetencia alapú nevelés folyik, melynek segítségével:

 • hatékonyan alakítjuk gyermekeink sokoldalú személyiségfejlődését,
 • gyakorlatban alkalmazni tudó tudást adunk számukra,
 • egyéni, rendszeres mérésekre alapozva, komplex képességfejlesztéssel eljuttatjuk őket képességeiknek maximumára,
 • az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését preferáljuk,
 • figyelünk az egyéni és életkori sajátosságokra, eltérő fejlődési ütemre,
 • megtanítjuk elfogadni a másik gyerek különbözőségét,
 • építünk a szabad játék nevelő hatására,
 • hangsúlyozzuk az élmény, a játék és mozgás szerepét,
 • úgy fejlesztjük a készségeket, hogy a gyerek aktív, cselekvő tevékenységére alapozunk,
 • tevékenységeket a gyerek életkorához, érdeklődéséhez igazítjuk,
 • kiegyensúlyozott érzelmi és ingergazdag környezetet biztosítunk.

Pedagógiai munkánk során sokféle tevékenységekbe integrálva törekszünk a természeti és társadalmi értékek megőrzésére, továbbadására.

Tevékenységek tartalma:

 1. Játék – Tanulás
 2. Munka
 3. Szabadidős tevékenységek
 4. Társas és közösségi tevékenység

A tevékenységek ritmusát a jeles napok, évszakok váltakozása adja. Tervezésünk eszköze a projekt módszer, amely a tevékenységstruktúránk sokszínűségét biztosítja. A tevékenységek komplex rendszerbe foglaltak, az óvodás korú gyerekek értelmi szintjének megfelelő probléma-centrikusság jellemzi őket.

Játék:

A gyermeki pszichés szükségletek legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenységének tartjuk. Ezért rengeteg élményt, tapasztalatot nyújtunk, ösztönző környezetet alakítunk ki hozzá, biztosítjuk a személyi, tárgyi feltételeket a fejlődéséhez. Minden évszakban van udvari játék. Az óvodában végzett munkák játékosságot, életközelséget biztosítanak.

Tanulás:

A nevelés egészén belül egyénenként vagy csoportban, tevékenységben, felfedezéses úton, beszélgetések, tapasztalatszerző séták, kirándulások alkalmával valósítjuk meg. Programunk speciális területe:- a szabadidős tevékenység, mellyel megtanítjuk a gyerekeket az önálló döntéshozatalra, mintát adunk a szabadidő hasznos felhasználására, fejlesztjük kommunikációs -és kooperációs készségüket.

Egyéb napi tevékenységek:

 • a külső világ tevékeny megismerése
  • természeti-társadalmi környezet, kiemelve a környezetvédelem fontosságát
  • matematika tartalmú tapasztalatok
 • művészeti tevékenységek
  • vers, mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka
 • mozgás: segíti az egészséges életmód megalapozását,
 • fajtái:
  • nagy testnevelés a tornateremben-udvaron,
  • mindennapos testnevelés- csoportszobában-udvaron,
  • lábboltozatot erősítő torna, gerinc prevenciós torna,
  • sportnapok,
  • udvari mozgások

Ezek a tevékenységek életkornak, egyéni fejlettségnek megfelelő, játékos módszereket, alkalmazók, kötetlen formában történnek.

Autista gyerekeink nevelése:

Ezek a gyerekek különleges gondozásban, speciális ellátásban, egyéni bánásmód alkalmazásában részesülnek óvodánkban. Feladatunk a gyerekek fogyatékosságából eredő hátrányok csökkentése, beilleszkedésük segítése szűkebb-és tágabb környezetükbe. Fontos a hiányzó készségeiknek, funkcióiknak, ismereteiknek pótlása, fejlesztése, melyek egyénre szabott pedagógiai munkával, komplex személyiségfejlesztéssel, egyéni fejlesztőtervvel, egyéni ütemben történik.

A komplex gyógypedagógiai fejlesztésbe tartozik :

 • az egyéni és csoportos mozgáson és tevékenységen alapuló fejlesztés,
 • az érzékszervi, anyanyelvi és értelmi fejlesztés.

A gyermek számára szükséges személyi feltételek, a protetikus, térben és időben struktúrált környezet, a kiszámíthatóság maximálisan biztosított.
A fejlesztő terápiás tevékenységekben és normál csoportokban is folyamatosan bővítjük az eszközök számát, gyakran pályázatok segítségével is.

Óvoda-család kapcsolata:

Óvodánk partnereink felé nyitott, családokkal együttnevelő, együttműködő. A szülők betekinthetnek az óvodai élet mozzanataiba / pl. nyílt nap, rendezvények, ünnepek, stb./, ill. az óvoda nyilvános dokumentumait is áttekinthetik. /pl. Helyi program, Minőségirányítási program, stb. / Beiratkozás után a szülők megismerhetik az óvoda részletes programját.